Ilkka-Pohjalaisen lukijayhteisö

Haluatko olla mukana kehittämässä parempaa mediaa ja mainontaa – ja ottaa siinä sivussa osaa arvontoihin? Liity nyt Ilkka-Pohjalaisen lukijayhteisöön!

Ilkka-Pohjalaisen lukijayhteisö on Ilkka-Pohjalaisen lukijoiden ja verkkopalvelujen käyttäjien yhteisö, jonka jäsenenä pääset ottamaan kantaa sinua kiinnostavan median mainontaan ja sisältöihin sekä vaikuttamaan tulevaisuuden tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisön jäsenenä olet siis mukana rakentamassa houkuttelevampaa mainontaa, parempia lukuelämyksiä ja sisältöjä.

Osallistuminen on helppoa eikä vaadi paljon aikaasi: kutsumme sinut säännöllisesti osallistumaan nettikyselyihin ja muihin matalan kynnyksen tehtäviin. Kyselyt ja tehtävät liittyvät ensisijaisesti sinua kiinnostavien medioiden mainontaan sekä tekeillä oleviin juttuihin ja medioiden tuotekehitykseen. Kun vastaat kyselyihin tai otat osaa muihin tehtäviin, olet samalla mukana kuukausittaisessa lahjakorttiarvonnassa. Jokaiseen yksittäiseen kyselyyn tai tehtävään osallistuminen on vapaaehtoista lukijayhteisön jäsenille.

Kiinnostuitko?
Liittyminen on helppoa. Riittää, kun täytät liittymislomakkeen ja yhteystietosi täällä. Tämän jälkeen rekisteröimme jäsenyytesi ja olet mukana vaikuttamassa!

Ilkka-Pohjalaisen lukijayhteisö on osa Sanomalehden lukijayhteisöä, johon kuuluu useita suomalaisia sanomalehtiä. Yhteisön teknisestä toteutuksesta vastaa Digitalist Group Oyj.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: I-Mediat Oy
Osoite: PL 60, SEINÄJOKI
Y-tunnus: 0830230-2
henna.kiikka@i-mediat.fi

2. Rekisterin nimi

I-Mediat Oy:n lukijayhteisöpaneelin jäsenrekisteri

3. Käsiteltävät tiedot

Rekisteri voi sisältää kustakin jäsenestä seuraavia tietoja:
a. Jäsenen henkilötiedot
• Etu- ja sukunimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asuinkunta
• IP-osoite
b. Jäsenen antamat taustatiedot
• Sukupuoli
• Syntymävuosi
• Sosioekonominen asema
• Koulutusaste
• Ammatti
• Tiedot I-Mediat Oy:n palveluiden käyttämisestä, kuten lehden tilaaminen, vierailutiheys, verkkokauppojen käyttäminen
• Aihealueet, josta jäsen kiinnostunut
• Muut annetut taustatiedot
c. Jäsenen tutkimustoiminnan yhteydessä antamat vastaukset ja kommentit

Jäsen yksilöidään numeeriseen tunnisteen (tutkimuspaneelin ID:n) avulla. Jäsenen henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot (kohta a yllä) pidetään teknisesti ja organisatorisesti erillään muista käsiteltävistä tiedoista, ja ko. tietoja käsitellään pääasiallisesti vain lukijayhteisöön liittyvään viestintään ja arvonnan toteuttamiseen.

Mikäli jäsen käyttää I-Mediat Oy:n verkkosivustoja, voidaan hänen päätelaitteelleen asettaa evästeitä. Evästietoja voidaan taustoittaa jäsenen antamilla taustatiedoilla tai vastauksilla. Mikäli jäsen rekisteröityy tai kirjautuu I-Mediat Oy:n verkkopalveluihin taikka tekee tilauksen I-Mediat Oy:n verkkosivustolla tai saapuu I-Mediat Oy:n verkkopalveluun asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta, voidaan jäsen tunnistaa ja evästeeseen liittyviä tietoja voidaan yhdistää I-Mediat Oy:n asiakasrekisterin tietoihin. Siltä osin kuin jäsen on I-Mediat Oy:n asiakas tai I-Mediat Oy:n verkkosivuston käyttäjä, hän saa lisätietoja käsittelystä osoitteista: https://asiakaspalvelu.i-mediat.fi/tietosuojaseloste/ sekä https://asiakaspalvelu.i-mediat.fi/evasteet/

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

I-Mediat Oy käsittelee jäsenten alla kohdassa 3 kuvattuja tietoja:
• tutkimusten toteuttamiseen
• mainonnan toimivuuden mittaamiseen
• jäsenyyteen liittyvän arvonnan suorittamiseen
• tuote- ja palvelukehitykseen
• mainonnan kohdentamiseen

Yhteisöön liittyminen on täysin vapaaehtoista. Henkilötietojen käsittely perustuu jäsensopimuksen täyttämiseen, I-Mediat Oy:n oikeutettuun etuun kehittää palveluitaan sekä jäsenen antamaan suostumukseen kohdentaa mainontaa. Henkilö voi milloin tahansa päättää jäsenyyden
sekä peruuttaa kohdentamiseen antamansa suostumuksen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröitymislomakkeen, jäsenen vastaamien kyselyjen, yhteisön keskustelujen tai muiden tutkimusaktiviteettien kautta yhteisössä.

6. Tietojen säilytysaika

Yhteisön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin yhteisö on toiminnassa. Yksittäisen jäsenen tiedot pseudonymisoidaan jäsenyyden päätyttyä sekä poistetaan tai anonymisoidaan kuuden kuukauden kuluttua jäsenyyden päättymisestä, ellei niitä ole tarpeen säilyttää lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jäsen voi myös pyytää tietojensa poistamista kohdassa 9 kuvatuin tavoin.

7. Tietojen siirrot ja luovutukset

Käsittelemme henkilötietoja I-Mediat Oy:n sisällä niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kohdassa 4. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• lainsäädännön vaatiessa ja rajoissa;
• kun yrityksemme on mukana yritysjärjestelyssä; ja
• kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

I-Mediat Oy käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja, jolloin I-Mediat Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan I-Mediat Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai käsitellä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

8. Tietoturva

Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta asianmukaisin tietoturvakeinoin. Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jäsenillä on pääsy henkilötietoihinsa käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jäsenten henkilötietoja säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatussa pilvipalvelussa ja/tai tietokannassa. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Jäsenen oikeudet

• Jäsen voi milloin tahansa päättää jäsenyyden ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jäsenyyden päättäminen ei vaikuta ennen päättämistä tehdyn käsittelyn laillisuuteen.
• Jäsen voi peruuttaa kohdennettuun mainontaan antamansa suostumuksen.
• Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Mikäli jäsen pyytää tietojen poistamista, henkilö- ja tutkimustiedot poistetaan tai anonymisoidaan, ellei niitä ole osin tarpeen säilyttää lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
• Jäsenellä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista taikka tietojen siirtämistä itselleen tai kolmannelle osapuolelle sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).
• Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa ensisijaisesti kirjeitse I-Mediat Oy:lle.

Siltä osin kuin jäsen on myös I-Mediat Oy:n asiakas, käsitellään tietoja I-Mediat Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti. Jäsen voi myös vaikuttaa evästeisiin I-Mediat Oy:n evästekäytännöissä kuvatuin tavoin. Lisätietoja: https://asiakaspalvelu.i-mediat.fi/tietosuojaseloste/ sekä https://asiakaspalvelu.i-mediat.fi/evasteet/

1. Yhteisö

Sanomalehden lukijayhteisöllä tarkoitetaan I-Mediat Oy:n (jäljempänä I-Mediat Oy) toteuttamaa verkon yli toimivaa yhteisöä, jota hallinnoi I-Mediat Oy:n toimeksiannosta Digitalist Group Oy.

2. Jäsenyys

Yhteisön jäsenet ovat I-Mediat Oy:n medioiden sisältöjen ja mainonnan kehittämisestä kiinnostuneita 16 vuotta täyttäneitä Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. Yhteisön jäsenenä ei voi olla henkilöitä, jotka työskentelevät markkinatutkimusyrityksissä tai tekevät markkinatutkimukseen rinnastettavia toimeksiantoja.

3. Tutkimustoiminta

Yhteisön jäsen kutsutaan 1-4 kertaa kuukaudessa vastamaan I-Mediat Oy:n medioissa olevaa mainontaa tai toimituksellista sisältöä koskeviin kyselyihin. Lisäksi jäseniä voidaan kutsua mukaan muihin tutkimusaktiviteetteihin, esimerkiksi osallistumaan verkkokeskusteluun. Kutsut jäsenille lähetetään pääasiassa sähköpostitse ja jäsenet voivat osallistua niihin kirjautumalla yhteisöön käyttäen omia käyttäjätunnuksia ja salasanoja tai muun ohjeistuksen perusteella. Jotkut kutsut lähetetään vain tietylle yhteisön ryhmälle.

4. Osallistuminen

Vain yhteisön jäsen voi osallistua yhteisön aktiviteetteihin. Osallistuminen on vapaaehtoista. Vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan jäsenten omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Kukin jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia (esimerkiksi, että vastauksissa ei käytetä kirosanoja tai rasistisia ilmauksia). Tiettyihin yhteisön aktiviteetteihin voidaan soveltaa erityisehtoja, joista on informoitu ko. aktiviteetin yhteydessä.

5. Osallistumiskorvaus

Tutkimuksiin vastanneiden ensisijaisena palkkiona on olla vaikuttamassa vastauksillaan I-Mediat Oy:n palveluiden, sisällön ja mainonnan kehittämiseen.

Tämän lisäksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kuukausittain palkintoja. Arvonta suoritetaan kuukauden viimeisenä päivänä, ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Voittajien etunimi ja paikkakunta voidaan myös julkaista arvonnan sääntöjen mukaisesti.

Yhteisön jäsen vastaa kaikista mahdollisista yhteisöön osallistumisesta liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi internetliittymän kustannuksista, laite-, ohjelmisto- tai muista vastaavista kustannuksista.

6. Tietosuoja

Jäsenten henkilötietoja käsitellään Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä I-Mediat Oy:n tätä palvelua koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Yhteisöön osallistuminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kukin jäsen voi valita käyttäjätunnuksensa ja salasanansa rekisteröityessään yhteisöön. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi vaihtaa Profiilini-osiossa. Kukin käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan, ja sitoutuu ilmoittamaan I-Mediat Oy:lle viipymättä, mikäli epäilee käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen haltuun.

8. Oikeudet yhteisön sisältöön, materiaaliin ja tietoon

Jäsen antaa I-Mediat Oy:lle rajoittamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää kaikkea materiaalia ja tietoa, jonka jäsen antaa tutkimuksissa, mukaan lukien oikeus valmistaa esimerkkejä/kopioita, julkistaa materiaalia sekä muuttaa materiaalia ja luovuttaa sitä muille. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa I-Mediat Oy:n käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot (esimerkiksi valokuvat).

Yhteisön sivustolla olevat aineistot ja tiedot on tarkoitettu ainoastaan yhteisön tutkimusaktiviteetteihin osallistumiseen, eikä jäsen saa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Jäsen, joka loukkaa tässä mainittuja immateriaalioikeuksia, vastaa I-Mediat Oy:lle ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

9. Vastuunrajaus

I-Mediat Oy ei ole vastuussa yhteisössä julkaistun tai jäsenten julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Jäsenyys yhteisössä ei oikeuta jäsentä tiettyyn tutkimusten tai palkintojen vähimmäismäärään. I-Mediat Oy:n näiden sääntöjen mukainen vastuu rajoittuu jäsenen toteennäyttämiin välittömiin vahinkoihin, joita jäsenelle aiheutuu I-Mediat Oy:n tuottamuksellisesta tai tahallisesta sopimusrikkomuksesta. I-Mediat Oy:n korvausvelvollisuus ei missään tilanteessa ylitä jäsenelle maksettujen palkintojen kokonaisarvoa.

10. Jäsenyyden irtisanominen

Osallistuminen yhteisöön on vapaaehtoista ja jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä yhteisössä. Jäsenyyden irtisanominen tehdään yhteisön Omat tiedot-osiossa.

I-Mediat Oy:llä on oikeus päättää sellaisen jäsenen jäsenyys, jos jäsen ei ole viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ottanut osaa yhteenkään yhteisön aktiviteettiin taikka jos on syytä epäillä, että kolmas osapuoli käyttää väärin käyttäjätiliä tai jos jäsen on rikkonut yhteisön sääntöjä.

Jäsenyyden päättyessä henkilö- ja tutkimustiedot pseudonymisoidaan sekä poistetaan tai anonymisoidaan tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

11. Muutokset

I-Mediat Oy:llä on oikeus muuttaa yhteisön sääntöjä. Säännöt ovat nähtävillä yhteisössä, jossa myös ilmoitetaan sääntöjen muutoksista.

1. Arvonnan järjestäjä on I-Mediat Oy (y-tunnus: 0830230-2), PL 60, SEINÄJOKI.
2. Arvontaan osallistuvat kaikki I-Mediat Oy:n lukijayhteisön tutkimuksiin kuluneen kalenterikuukauden aikana vastanneet yksityishenkilöt.
3. Arvontaan eivät voi osallistua I-Mediat Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä.
4. Arvontaan osallistuvat kaikki kuukauden aikana yhteisössä toteutettuihin kyselyihin vastanneet yhteisön jäsenet. Voiton todennäköisyys on sitä suurempi mitä useampaan kyselyyn on kuukauden aikana vastannut. Kyselyt ovat saatavilla vain kutsun saaneille, eikä niitä saa edelleen toimittaa.
5. Arvonta suoritetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin alkavan kuukauden alussa, kuitenkin viimeistään aina kuukauden 10. päivään mennessä.
6. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle voitosta sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä. Voittajan etunimi ja paikkakunta voidaan julkaista I-Mediat Oy:n lehdissä ja verkkosivuilla.
7. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl GoGiftin superlahjakortteja. Palkintoa ei voi vaihtaa muuhun palkintoon tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.
8. Palkinto toimitetaan jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jäsen vastaa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajantasaiset. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
9. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua arvontaan ja/tai yhteisön aktiviteetteihin.
10. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.
11. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
12. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.
13. Jäsenen henkilötietoja käsitellään Sanomalehden lukijayhteisön tietosuojaselosteen mukaisesti.
14. Arvonnan teknisenä toteuttajana on Digitalist Group Oyj.